0 Kč

Obchodní podmínky

Záruka

Záruční doba u zboží pro spotřebitele činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Ze strany prodávajícího může být takto stanovená zákonná záruční doba prodloužena a to tehdy, odpovídá-li to podmínkám výrobce. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Kupující, kteří nejsou spotřebiteli mají zákonnou záruku v délce 12 měsíců.

I. Všeobecná část

1) Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím - společností Welko Team s.r.o. se sídlem Souhrady 669/14, 625 00 Brno, IČ: 03648559, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, vložka C 86062, na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

2) Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí se zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění (občanským zákoníkem, dále jen „OZ“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“) a dále platnými předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícími spotřebiteli. Případné odchylky od těchto podmínek, které ovšem musí být v souladu se zákonem, musí být schváleny oběma stranami písemnou formou.

3) Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí rovněž těmito obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveném, pak zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem.

II. Vymezení pojmů

1) Prodávající / dodavatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2) Kupující – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

3) Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

4) Uzavření kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

III. Objednávka zboží

1) Po odeslání objednávky zákazník obdrží na emailovou adresu, kterou jste uvedl při registraci nebo při objednávce, automatické potvrzení přijetí objednávky. Pokud zákazník tento email neobdrží, je nutno zkontrolovat, zda adresa nebyla zadána chybně. Pokud potvrzovací email nedorazí, ani po kontrole správnosti adresy, zákazník by měl kontaktovat prodejce na kontaktní telefonním čísle +420 725 481 032.

2) Objednávka následně bude do 1 pracovního dne potvrzena formou emailu nebo telefonického kontaktu pracovníkem prodávajícího. Eventuálně budou doladěny detaily a nejasnosti, je-li to nutné.

3) Po tomto potvrzení je objednávka považovaná za závaznou.

4) Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

5) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

IV. Storno objednávky

1) Storno objednávky musí být učiněno buďto emailem nebo telefonicky na kontakt dodavatele.

2) Zákazník má právo objednávku stornovat bez dalších sankcí pouze do okamžiku zahájení distribuce objednaného výrobku prodávajícím. Později uplatněné storno objednávky má za následek povinnost zákazníka uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve formě storno poplatku ve výši 15% z koncové ceny výrobku. Jestliže bylo storno učiněno až po expedici výrobku, zákazník je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vynaložené náklady, které musel prodávající vynaložit na zbytečnou dopravu. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce (dle čl. V) však není tímto jakkoliv dotčeno.

V. Odstoupení od smlouvy a možnost vrácení zboží

1) Vzhledem k unikátní a individuální povaze dodávaných výrobků, společnost Welko Team s.r.o. nabízí každému zákazníkovi možnost bezplatné osobní konzultace před uzavřením kupní smlouvy. Jelikož se dle §53 odst. 8 občanského zákoníku jedná o vysoce speciální produkt , zaniká tímto právo kupujícího na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, a to i v případě, že se kupující z vlastní vůle rozhodl nevyužít právo na bezplatnou osobní konzultaci.

2) Právo na záruku a reklamaci tímto není nijak dotčeno. Nijak také není dotčena možnost vrátit prokazatelně vadné zboží.

3) V případě že je kupujícím obchodní společnost nebo firma, řídí se vztah mezi smluvními stranami obchodním zákoníkem a odstoupení od kupní smlouvy z důvodů uvedených v ust. §53 občanského zákoníku se neřeší.

VI. Dodací podmínky

1) Prodávající vyvíjí maximální snahu, aby zboží objednané kupujícím doručil v co nejkratším termínu. O způsobu a konečném termínu dodání prodávající informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky v dostatečném předstihu.

2) Při platbách uskutečňovaných na základě tzv. „pro forma faktury“ nebo "zálohové faktury" je dodací doba stejná jako u prodeje na dobírku, ale začíná běžet ode dne následujícího od připsání platby na účet prodávajícího.

VII. Platební podmínky, ceny, fakturace

1) Veškeré ceny uvedené prodávajícím (včetně ceny uvedené na faktuře) jsou konečné, tj. včetně DPH a všech dalších povinných poplatků a jsou platné v okamžiku objednání zboží kupujícím a závazným potvrzením objednávky. Tato konečná cena bude uvedena ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě objednávky individuálně upraveného zboží bude cena projednána a dohodnuta mezi obchodním zástupcem dodavatele a kupujícím.

2) Prodávající ke každé vyřizované objednávce vystaví daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačením DPH. Daňový doklad je současně i záručním listem.

3) Zboží objednané na základě webového formuláře nebo telefonické objednávky zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku zaplacení plné ceny kupujícím. Okamžikem zaplacení se rozumí při bezhotovostní platbě připsání kupní ceny (včetně poštovného, balného, event. přepravného) na účet prodávajícího.

4) Forma úhrady objednaného zboží bezhotovostně bankovním převodem probíhá tak, že prodávající po obdržení objednávky zašle po předchozí telefonické domluvě kupujícímu tzv. „proforma fakturu“ s uvedením čísla svého bankovního účtu (číslo faktury je současně variabilním symbolem) a kupující se zavazuje zaplatit cenu objednaného zboží ve vyznačené lhůtě splatnosti na takto avízovaný bankovní účet. Prodávající odešle kupujícímu objednané zboží po obdržení platby.

VIII. Způsob dodání zboží

1) Prodávající odesílá objednané zboží kupujícímu výhradně elektronickou poštou, která obsahuje veškeré údaje potřebné k aktivaci produktu kupujícím na jím zvoleném počítači.

5) Součástí dodávky zboží není jeho instalace. 

IX. Ochrana osobních dat

1) Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

2) Veškeré osobní údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího a jsou považovány za přísně důvěrné. Požadované uvedení e-mailové adresy kupujícího nebo jeho telefonního čísla slouží pro potvrzení objednávky, případně pro ověření nejasností v objednaném zboží. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího.

X. Záruční doba, rozpor s kupní smlouvou, reklamace

1) Záruční doba u zboží pro spotřebitele činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Ze strany prodávajícího může být takto stanovená zákonná záruční doba prodloužena a to tehdy, odpovídá-li to podmínkám výrobce. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Kupující, kteří nejsou spotřebiteli mají zákonnou záruku v délce 12 měsíců.

2) Kupující, který není spotřebitelem, je povinen při převzetí zboží řádně toto zboží překontrolovat a to zejména jeho kompletnost a neporušenost. Kupujícímu spotřebiteli je obdobný způsob kontroly rovněž doporučen, může tak předejít případným sporům o to, kdy vada vznikla.

3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5) Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6) V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva: 1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, 2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití 3. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

7) Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení reklamovaného zboží na adresu prodávajícího.

8) Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9) Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne o reklamaci prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

10) Informativně - podmínky záruční opravy mohou zaniknout: 1. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou a použitím výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou, 2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry údajům uvedeným v dokumentaci, 3. poškozením přírodními živly, či násilnými útoky třetích osob, 4. poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, 5. poškozením vzniklým zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti, 6. opotřebením věci způsobeným jejím obvyklým užíváním.

11) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nutných nákladů k tomuto odstoupení.

XI. Platnost a účinnost Obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2016.

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)