0 Kč

SMLUVNÍ PODMÍNKY

I. SMLUVNÍ STRANY

1) Welko Team s.r.o.

se sídlem Souhrady 669/14, 625 00 Brno

IČ: 03648559

DIČ: CZ03648559

zastoupená Ing. Vladimírem Kleschtem

certifikovaným konsultantem a lektorem zdravého životního stylu

(dále jen poradce)

a

2)

…………………………………….(jméno a příjmení klienta, titul)

…………………………………….(adresa bydliště klienta)

…………………………………….(věk klienta)

…………………………………….(e-mail klienta)

…………………………………….(telefon klienta – pevná linka)

…………………………………….(telefon klienta – mobil)

(dále jen klient) 

II. Úvodní prohlášení

Klient projevil zájem o konsultaci a následnou poradenskou činnost v oblasti životního stylu. Nezávisle na tom, co jej k tomu motivovalo, dává tímto zájmem najevo, že je si vědom významu kvality životního stylu pro jeho zdraví a to jak z hlediska preventivního, tak i z hlediska možného zmírnění, či úplného odstranění již vzniklých zdravotních problémů. Klient si uvědomuje, že se nejedná o jednorázovou konsultaci a že předpokladem úspěchu je dlouhodobá spolupráce s poradcem, který v další etapě bude působit jako kouč. Rovněž bere na vědomí, že délku spolupráce nelze stanovit předem, protože je závislá na jeho aktuálním vstupním stavu a také na cílech, které si klient stanovil. Klient taktéž bere na vědomí, že se nejedná v žádném případě o léčebný úkon.

Poradce prohlašuje, že má oprávnění poskytovat poradenskou činnost v oblasti životního stylu a po vstupu do smluvního vztahu s klientem, bude k němu přistupovat naprosto individuálně vycházejíc přitom z aktuálního vstupního stavu klienta a z cílů, které si tento stanovil a které spolu projednají s důrazem na jejich reálnost. Výsledkem tohoto přístupu poradce ke klientovi bude jedinečný a zcela individuální plán přechodu klienta na zdravý životní styl. Dále poradce prohlašuje, že délku spolupráce s klientem nebude uměle prodlužovat a přizpůsobí ji skutečným potřebám. V případě, že se klient rozhodne spolupráci ukončit, nebude jej žádnými prostředky k další spolupráci nutit.

III. Podmínky spolupráce

Spolupráce poradce s klientem je založená na důvěře. Tato je nezbytná z toho důvodu, že poradce bude ke zhodnocení aktuálního stavu klienta potřebovat informace, které on může považovat za jistý zásah do svého soukromí. Jedná se zejména o informace týkající se zdravotního stavu a jeho vývoje, výsledků lékařských vyšetření, vrozených dispozic apod. Poradce prohlašuje, že nebude vyžadovat informace, které nejsou nutné ke komplexnímu zhodnocení aktuálního stavu klienta a informace klientem mu poskytnuté využije pouze a jen pro svoji potřebu a nebude s nimi seznamovat třetí osoby. Taktéž provede nezbytná opatření, aby se k těmto informacím nedostaly žádným způsobem nepovolané osoby.

Předmětem (a výsledkem spolupráce klienta s poradcem) je návrh na úpravu celkové životosprávy (životního stylu), zpracovaný poradcem na základě informací poskytnutých klientem. Návrh obsahuje plán psychohygieny, stravovací plán včetně plánu suplementace (užívání doplňků stravy), plán pohybových aktivit a plán relaxace a regenerace – dále jen PROGAM.

Nedílnou součástí těchto smluvních podmínek je „Čestné prohlášení“, které podepisuje klient jako výraz svojí svobodné vůle a svého svobodného rozhodnutí vstoupit s poradcem do smluvního vztahu. Zároveň tím vyjadřuje souhlas s těmito Smluvními podmínkami. Podpis Čestného prohlášení klientem je považován za závaznou objednávku služeb poradce klientem, který tímto současně akceptuje i způsob honorování služeb poradce. Podpisem „Čestného prohlášení“ klient rovněž potvrzuje, že poradce nikterak nehodnotil způsob jeho případné léčby lékařem a ani jej od ní neodrazoval.

III. Způsob činnosti

Základem jsou informace klienta poskytnuté poradci a na jejich základě analýza vstupní situace a stavu klienta. Jedná se o standardní informace týkající se stávajícího životního stylu klienta a jeho zdravotního stavu. V případě, že poradce bude ke své analýze potřebovat doplňující informace, které může poskytnout pouze lékař svému pacientovi (klientovi), bude o tyto klient požádán, přičemž mu bude konkretizováno o jaké informace se jedná, k čemu je poradce potřebuje a jak je klient získá.

První kontakt, který proběhne poté, co klient osloví poradce, je informativní a týká se dohody o formách činnosti. Poté, co se klient rozhodne kladně, pošlete poradci poštou vlastnoručně podepsané čestné prohlášení a současně uhradí na účet poradce finanční zálohu v dohodnuté výši. K tomuto vystaví poradce klientovi zálohovou fakturu. Po obdržení částky bude klientovi zasláno potvrzení o příjmu zálohy na honorář. Následně se poradce s klientem dohodnou (telefonicky nebo mailem) na způsobu dalších kontaktů.

Korespondenční postup

Tento postup s ohledem na náročnost osobních kontaktů poradce preferuje a také je jak pro něj, tak i pro klienta nejjednodušší. Poté, co poradce obdrží podepsané „Čestné prohlášení“ a zálohu, budou klientovi zaslány e - mailem nebo poštou „Dotazníky“. Klient se zavazuje, že do těchto dotazníků uvede pravdivé údaje. Poradce neodpovídá za případný nedostatečný efekt či dokonce neúspěch své činnosti v případě uvedení nepravdivých údajů klientem. Dotazníky případně doplní klient podle pokynů poradce opisy lékařských vyšetření nebo doporučeními konkrétní léčby.

V dalším poradce zhodnotí aktuální vstupní stav klienta, v případě nutnosti jej požádá o další doplňující informace a na základě této analýzy zpracuje PROGRAM, který klientovi zašle spolu s doplňujícími pokyny, v nichž bude zároveň uvedený termín dalšího kontaktu (konsultace). Při druhé konsultaci zhodnotí klient spolu s poradcem dílčí výsledky, kterých bylo klientem dosaženo dodržováním zaslaných plánů a na základě tohoto zhodnocení zpracuje poradce PROGRAM na další období, resp. upraví PROGRAM stávající. Tímto způsobem pokračuje spolupráce mezi klientem a poradcem po nezbytně nutnou dobu. Po každé konsultaci sdělí poradce klientovi, jaká částka ze zálohy byla aktuálně vyčerpána. V případě vyčerpání zálohy se domluví na dalším postupu. Finanční podmínky – viz bod IV..

Osobní kontakt

V případě, že se poradce s klientem domluví na formě osobních kontaktů (výjimečně a pouze pro klienty z Brna a okolí), první jejich kontakt se uskuteční teprve poté, co poradce obdrží  poštou klientem vlastnoručně podepsané „Čestné prohlášení“, úhradu zálohy honoráře na účet a vyplněné dotazníky, které mu v předstihu zaslal elektronickou poštou. Tento předstih je v zájmu klienta, jelikož významně zkracuje délku první konsultace, protože poradce má možnost se s obsahem dotazníků seznámit v předstihu. Tím se postup velmi urychlí, protože v rámci osobní konzultace už bude poradce s klientem rozebírat řešení na základě znalosti daného stavu, případně mohou již probrat realizaci poradcem předem připraveného návrhu PROGRAMU. Další postup je identický jako u korespondenční formy. Na základě vzájemné domluvy mezi poradcem a klientem je možné obě formy průběžně kombinovat.

Při obou způsobech popsaných výše se za samozřejmé pokládá, že poradce a klient budou v průběžném spojení telefonickém nebo e-mailovou korespondencí. 

IV. Financování 

Výše zálohy a ceny jednotlivých úkonů a služeb prováděných poradcem jsou uvedeny v aktuálním ceníku zveřejněném na stránkách www.welko.cz.  Záloha nezbytná pro zahájení spolupráce je splatná předem na účet firmy Welko Team s.r.o., č. 2900714534/2010, vedený u Fio bank na základě vystavené faktury. Jako variabilní symbol uvede číslo faktury. V průběhu další spolupráce bude klient průběžně informován o tom, jaká částka mu je a za jakou službu z této zálohy odečtena. Toto může klient kontrolovat podle ceníku. V případě, že realizovaná služby ze strany poradce překročila výši zálohy, může být klientovi s jeho výslovným souhlasem zaslána další faktura na dohodnutou (a klientem odsouhlasenou) částku.

V případě, že se po uhrazení zálohy, avšak ale ještě před zasláním PROGRAMU klient rozhodne, že od spolupráce ustupuje, je povinen toto písemně oznámit poradci, přičemž bere na vědomí, že ze zaslané částky mu bude vráceno pouze 50 %, jelikož se považuje, že poradce již PROGRAM zpracoval nebo na něm alespoň začal pracovat. V případě, že po určité době klient přestane spolupracovat - například neposkytnutím informací o výsledcích (v určitém termínu), bude toto považováno za ukončení spolupráce ze strany klienta. Nevyčerpaný zůstatek zálohy se v tomto případě klientovi nevrací.

V případě, že poradce klientovi sdělí, že záloha je poslední službou vyčerpána klient se rozhodne dále nepokračovat, je to automaticky bráno jako vypovězení spolupráce. Vynaložené prostředky jsou v tomto případě rovněž nevratné.

V. Upozornění 

a) Poradce si vyhrazuje právo klienta odmítnout v případech, kdy:

1) klient dlouhodobě užívá psychofarmaka

2) klient trpí mentální anorexií nebo bulimií

3) klient je v pokročilém stádiu některého nádorového onemocnění

V případě, že klient vědomě a úmyslně zatajil některou ze shora uvedených skutečností, nenese poradce odpovědnost za důsledky působení jím v PROGRAMU navržených postupů.

b) V případě, že nejpozději po 3 měsících nebude (podle názoru klienta) PROGRAM dostatečně účinný, může klient od spolupráce ustoupit a to písemným oznámením poradci. Podle uvážení poradce může být v takovém případě klientovi vrácena částka maximálně však do výše 50 % jím uhrazené zálohy.

c) Pokud bude klient o poradci šířit nepravdivé informace, poškozující jeho dobré jméno, může toto být považována za pomluvu a řešeno ze strany poradce v souladu s platnými zákony ČR.

d) Poradce výslovně upozorňuje na skutečnost, že krátkodobé, nedbalé či neúplné plnění PROGRAMU klientem může způsobit významné snížení jeho očekávaného efektu. Za tento stav nenese poradce žádnou zodpovědnost. Zodpovědnost za přesné dodržování PROGRAMU je v plném rozsahu na klientovi. 

e) Poradce rovněž důrazně a výslovně upozorňuje na možnost jistého krátkodobého pocitu zhoršení zdravotního stavu klienta při přechodu na plnění PROGRAMU a to zejména v případech, kdy PROGRAM začíná procesem detoxikace. Nejedná se v žádném případě o ohrožení zdraví klienta a už vůbec ne jeho života. Jedná se o přirozenou a prokazatelnou reakci organismu klienta na změnu. Tato reakce by neměla přesáhnout 2 dny. Pakliže by trvala delší dobu, je nutné toto neprodleně sdělit poradci, který vydá doporučení jak s daným stavem naložit.

f) Poradce prohlašuje, že jím v PROGRAMU doporučené postupy jsou legální.

g) Poradce výslovně upozorňuje, že doplňky stravy jím navržené v plánu suplementace v žádném případě nenahrazují léky! Doplňky stravy jsou cíleně doporučeny k prevenci, podpoře léčby a často také k úpravě procesů regenerace a k udržování dobrého zdravotního stavu. V případě výrazného zlepšení zdravotního stavu klienta poté co začne plnit PROGRAM zpracovaný poradcem je možné zúžit spektrum, případně zcela vysadit užívání farmak pouze a jen po konsultaci s ošetřujícím lékařem ! Za samostatnou redukci užívaných farmak nebo jejich úplné vysazení klientem nepřijímá poradce žádnou zodpovědnost.

h) Nic z toho, co navrhne poradce klientovi v PROGRAMU není klient povinný akceptovat a realizovat. Plnění PROGRAMU je samostatné a dobrovolné rozhodnutí klienta. Poradce však nebere na sebe odpovědnost za případné problémy, které vzniknou klientovi v případě, že tento svévolně a bezdůvodně změní poradcem navržené postupy a nahradí je jinými, změní dávkování nebo neoznámí zásadní změny svého zdravotního stavu. 

i) Poradce prohlašuje, že v plánu suplementace doporučí klientovi ty nejkvalitnější doplňky stravy, které zná a má s nimi zkušenosti. Navzdory tomu nezodpovídá za případné nedostatky ve složení, kvalitě a ceně těchto výrobků, jelikož nemá možnost je kontrolovat. S cílem zajištění základní kvality doporučených suplementů doporučí poradce klientovi kde je může v odpovídající kvalitě a ceně získat. Toto doporučení není povinen klient respektovat. 

j) Hodnocení kvality výrobků různých firem není součástí konsultací ani PROGRAMU.

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)