0 Kč

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný/á

jméno, příjmení …….………………………………………………………………………………………………………………………….

narozen/a (den, měsíc, rok) …………………………………………………………………………………………………………………. 

dávám výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, akdemický titul, vědecká hodnost, datum narození, rodné číslo, místo narození, adresa trvalého bydliště, dosažené vzdělání, e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem kontaktování autorizovanou osobou Welko Team s.r.o.(dále jen „příslušná autorizovaná osoba“) , které jsem zaslal/a přihlášku ke zkoušce ověřující dosažení odborné způsobilosti podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace Výživový poradce, přispívající k urychlení souvisejících procesů týkajících se hodnocení dosažené odborné způsobilosti. 

Správcem výše uvedených osobních údajů pro výše vymezené účely zpracování je příslušná autorizovaná osoba. Subjekt údajů se může obracet na příslušnou autorizovanou osobu z důvodu uplatnění práv v oblasti osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený tímto projevem vůle, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Příslušná autorizovaná osoba jako zpracovatel osobních údajů a autorizující orgán, který je příslušný k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace pro danou profesní kvalifikaci v souladu s údaji uvedenými v Národní soustavě kvalifikací na www.narodnikvalifikace.cz, jako správce osobních údajů zpracovávají další osobní údaje, než ke kterým je tímto projevem vůle udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, protože to je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ně vztahuje. Mezi právní předpisy, na jejichž základě jsou osobní údaje zpracovávány, patří zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (§ 17 odst. 2 – obecné podmínky hodnocení dosažené odborné způsobilosti; § 18 odst. 4 – průběh zkoušky; § 19 odst. 2 – náležitosti osvědčení o profesní kvalifikaci) a vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (§ 5 – náležitosti pozvánky ke zkoušce; § 7 odst. 1 – náležitosti osvědčení o profesní kvalifikaci). 

 

V …………………………………                      Dne …………………………………… 

 

Podpis ……….……………………………………………………………………………..

 

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)