0 Kč

Seznamte se s odborníky, kteří Vás summitem provedou

                                     Welko Summit_online 2024

Prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.

prof. Poledne

Vědecký sekretář České společnosti pro aterosklerózu v období 1995-2011 Vědecký pracovník Institutu klinické a experimentální medicíny. V Laboratoři pro výzkum aterosklerózy se zabývá patobiochemií rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob. Vyučuje biochemii, fyziologii a patofyziologii na pražských lékařských fakultách. Jako spoluřešitel Centra výzkumu chorob srdce a cév v letech 2000-2011 byl koordinátorem části řešené v Institutu klinické a experimentální medicíny. Vedle vlastního výzkumu patofyziologie aterosklerózy byl především koordinátorem klinických výzkumných projektů vedoucích k aplikaci výsledků v praxi, např. Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií (a podobných doporučení pro dětský věk), zabýval se vývojem monitorovacího lůžka pro sběr elektrofyziologických a antropologických dat pacienta (kardiochirurgie, kardiologie) a vývojem cévní náhrady s osazením autologních endoteliálních buněk.  Autor/spoluautor více než 100 odborných publikací; autor monografie Vražedný cholesterol (Grada 1993), autor kapitoly Genetické faktory v monografii Šimon et al: Epidemiologie a prevence ICHS, Grada 2001, autor kapitoly Ateroskleróza v monografii Fejfar, Přerovský: Klinická fyziologie krevního oběhu, Galén 2002. Čestným členem České společnosti pro aterosklerózu od roku 2012. 

RNDr. Petr Ryšávka, PhD.

Petr Ryšávka

Je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor genetika a molekulární biologie. Po dokončení studia a obhájení rigorózní práce získal na Masarykově univerzitě titul RNDr. Pracoval ve společnosti Bioveta na pozici technolog výroby bakteriálních přípravků, vedoucí oddělení bakteriálních přípravků a zástupce výrobního ředitele, kde zodpovídal za výrobu a vývoj bakteriálních vakcín. Současně se intenzivně věnoval problematice využití mikrobiálních lyzátů pro podporu imunitního systému u lidí. Pod jeho vedením byla vyvinuta nová generace probiotik, označovaných jako biofilmová probiotika. Tento unikátní vynález chráněný patentem představuje světovou revoluci v oblasti probiotik. V roce 2018 jako první v rámci celé Evropy uvedl na trh orální probiotika – přátelské bakterie pro dutinu ústní, které cíleně potlačují vznik infekcí v dutině ústní a středouší. Aktivně přednáší na farmaceutických a lékařských kongresech, kde se zaměřuje především na vliv střevní mikroflóry na zdraví člověka. Je autorem několika patentů, z nichž nejznámější je patent na biofilmová probiotika a celé řady užitných vzorů. Podílí se na vývoji probiotik pro onkologické pacienty. Je členem rady Admirevet (Centrum výzkumu Veterinárního ústavu v Brně), členem Rady Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně a konzultantem pro transfer technologií v Centru mezinárodního klinického výzkumu v rámci Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Jako první na světě zavedl termín Prebiotický index potravin. Tento index určuje, jak která potravina podporuje, nebo zabíjí přátelské probiotické bakterie v našem střevě.

RNDr. Pavel Suchánek 

RNDr. Suchánek

Autor či spoluautor více než 50 odborných sdělení, několika publikací, několika kapitol ve čtyřech odborných monografiích. Jeho odborná sdělení jsou pravidelně přijímána na tuzemských i zahraničních odborných konferencích. Spolupracuje na několika mezinárodních projektech. 

  • Výzkumný a vývojový pracovník Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM)
  • Lektor sportovní výživy trenérů UEFA A a dalších trenérských licencí, školitel sportovních lékařů Fotbalové asociace České republiky (FAČR)
  • Odborný garant a spoluzakladatel nutričních poraden FitBee
  • Odborný garant a spoluzakladatel Institutu dietologie a výživy
  • Odborný garant pobytů zaměřených na změnu životního stylu a zdravé hubnutí v Resortu svatá Kateřina

Ing. Hana Střítecká, DiS., PhD.

Hanka Střítecká

Po studiu na VŠ Chemicko - technologické v Pardubicích se odklonila od původního oboru a začala se díky zaměření svého tehdejšího nadřízeného dovzdělávat v oblasti fyziologie, výživy člověka a procesní hygieny potravin. Ve své praxi se snaží zvyšovat povědomí běžné populace o problémech spojených s (ne)kvalitní stravou, technologických postupech výroby potravin a orientováním se v jejich nabídce tak, aby si člověk zvolil tu nejkvalitnější a nejzdravější.

Působí jako pedagog na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany a externě na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je ředitelkou a odbornou garantkou občanského sdružení FÉR potravina, z.s., koordinátorkou klinických studií v Centru pro poruchy výživy. je lektorkou Institutu zdravého života Welko, v rámci akreditovaných rekvalifikačních kurzů Poradce pro výživu a navazujících kurzech. Jako lektorka působí také v Alianci výživových poradců, Fit Praha či Nutriadaptu.

Vyjma odborných publikací spolupracuje, v rámci zvyšování povědomí o správné výživě a kvalitě potravin, na portálech Jíme hlavou (projekt PoZdrav-popularizace zdraví, Slimming nebo Potraviny pro tebe). Trvale spolupracuje s Českým rozhlasem, kde je pravidelným hostem Radioporadny v ČRo HK a občasným hostem ČRo 2 – pořadu Káva o čtvrté nebo Dva na Dvojce. Dále spolupracuje s časopisem D-test a pořadem ČT 1 - Černé Ovce. Do ukončení byla velmi častým hostem i v pořadu A Dost!

MUDr. Ondřej Nývlt

Ondřej Nývlt 

Prezident Aliance výživových poradců ČR, člen Společnosti pro výživu, Vědecko-lékařské rady společnosti NUTRIADAPT a Odborné rady společnosti UGO, Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Výživový poradce.
Vystudoval Lékařskou fakultu University Karlovy. Dříve pracoval jako anesteziolog na kardiochirurgické klinice v pražském IKEM. Poté si prošel několikaletou praxí při práci pro farmaceutickou firmu Merck Sharp & Dohme. Problematikou výživy se zabývá více než 25 let a v rámci svého působení spojuje poznatky moderní medicíny s nutričním poradenstvím. Kromě vzdělávání výživových poradců se také věnuje odbornému hodnocení biochemických nálezů, působí jako odborný pedagog na lyceu v Českých Budějovicích, přednáší na JČU v Českých Budějovicích, ve Škole klinické naturopatie v Praze a často také na různých odborných konferencích.

Mgr. Lenka Musilová

Lenka Musilová

Je absolventkou farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Pracovní zkušenosti a lékárenskou praxi získala v lékárnách různého typu (nemocniční, soukromé i řetězcové) s cílem mít co největší přehled o současném lékárenství. Pracovala také v několika farmaceutických firmách, kde využila své odborné, komunikační a organizační dovednosti.

Farmacii s výživou poprvé profesně propojila jako Nutrition specialist ve firmě zabývající se vývojem bioaktivních doplňků stravy Pharma Nord. Díky této pozici se začala zajímat o cílenou buněčnou výživu, vliv mikronutrientů na lidské tělo a kvalitu doplňků stravy. Její zájem se promítl do dalšího vzdělávání v oblasti výživy, které Lenka završila státní zkouškou na profesní kvalifikací Výživový poradce v našem Institutu.
Lenka je spoluzakladatelkou projektu Apatyka Athéna, poradny pro zdravý životní styl, výživu a prevenci s celostním přístupem ke zdraví. Ve své práci s klienty kombinuje znalosti klasické západní medicíny založené na důkazech se zásadami zdravého životního stylu, nutričně vyvážené stravy, prevence a cílené buněčné výživy.

Mgr. et. Mgr. Lenka Kohútová, PhD. 

Lenka Kohútová

Lenka vystudovala obor Biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (PřF MU) v Brně. Během svého doktorského studia, které ukončila v roce 2019, se rozhodla rozšířit své vědomosti i za hranice biochemie a to studiem oboru „Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách“ změřeným na ostatní medicínské laboratorní obory jako je lékařská hematologie, imunologie, genetika, transfuzní lékařství, patologie a mikrobiologie. V současnosti pracuje jako výzkumník na ústavu Biochemie PřF MU.Podílí se zde navýzkumných projektech, výuce i vedení studentů v pozici školitele či konzultanta.

 Dále je lektorkou Jógy ve vzduchu ® a kondiční trenérkou spolupracující s brněnským studiem Levitas. A od roku 2014 má svou soukromou poradenskou praxi v Jindřichově Hradci a Brně, kde pomáhá klientům řešit problematiku týkající se výživy, zdravého životního stylu a pohybových aktivit.

Lenka je také autorizovanou zástupkyní Institutu zdravého života Welko pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce.

Mgr. Dagmar Pifková

Dáša Pifková

Dagmar absolvovala obor nutriční specialista na prestižní Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Prošla odbornou praxí převážně ve fakultních nemocničních zařízeních a dalších lékařských centrech po celé České republice.

Odbornost, svoje nadšení a zájem o oblast výživy a poradenskou činnost uplatnila hned po ukončení studia v roce 2014 otevřením dietologické poradny ve Zlíně. V roce 2019 rozšířila nabídku svých služeb také do Brna. Dietologická poradna nese jednotný název "Příběh kalorie". Kromě výživového poradenství se věnuje také mnohým odborným aktivitám a projektům v oblasti prevence nadváhy a obezity u dětí a dospělých. Edukační a školitelskou činnost uplatnila mimo jiné na pozici odborného lektora ve společnost InBody. Je zapojená do řady dalších vzdělávacích projektů pro veřejnost i pro firmy.

Dagmar je autorizovanou zástupkyní Institutu zdravého života Welko pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce.

Ing. et. Ing. Vladimír Klescht

Já

Je zakladatelem a odborným garantem Institutu zdravého života (Welko Team s.r.o.) a spoluzakladatelem Inštitútu zdravého života Welko Team Slovakia s.r.o.) na Slovensku. V současnosti je odborným garantem projektu Výživa Online na Slovensku a rovněž garantem grantového evropského projektu Profesionál v nutričním podnikání. Vladimír je zkušený poradce, kouč i lektor, který se této problematice věnuje více než 20 let. Výživu studoval na fakultě sportovních studií Masarykovy university v Brně. Nezaměřuje se však pouze na výživu, ale celkově na životní styl, jehož je výživa nedělitelnou součástí a jedním z hlavních pilířů. Je velkým propagátorem myšlenky, že výživa není jen o hubnutí, nýbrž je primárně zdravý životní styl (wellness) není pouze moderní a dočasná záležitost, ale považuje jej za trvalou životní filosofii.

V oblasti poradenství poskytuje výživovým poradkyním v poradnách Institutu zdravého života supervizi v případě složitějších klientů. Je autorem několik populárně naučných knih zabývajících se jak výživou samotnou, jejími zákonitostmi, tak i otázkami obezity a redukce tělesné hmotnosti, vlivem životního stylu na prevenci předčasného stárnutí a rovněž knihu zabývající se přidatnými látkami v potravinách - tzv. "Éčky". Publikuje v různých časopisech a na různých webových portálech zabývajících se výživou a životním stylem. Také píše e-booky, podílí se na mnoha projektech zaměřených na zdravý životní styl a veřejně přednáší. Podílí se na tvorbě nutričního softwaru FitLinie Welko Edition jakožto odborný garant. Je rovněž aktivním členem Aliance výživových poradců ČR, kde pracuje jako člen Etické a vzdělávací komise.

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)